Krátky rozhovor s Noemou Brádňanskou Ondrášek

Po rozhovoroch s rečníkmi, ktorí viedli semináre na KDS 2019, sme sa samozrejme tri otázky, ktoré sme sa pýtali každého z nich, spýtali aj našej hlavnej rečníčky.

Noema Brádňanská Ondrášek je pracovníčka s deťmi, mládežou a dospelými v cirkevnom, sekulárnom a akademickom prostredí (Katedra teológie a katechetiky PF UMB v Banskej Bystrici), autorka a spoluautorka mnohých publikácií v oblasti kresťanského vzdelávania a pastorálnej práce s deťmi, zastávala rôzne vedúce pozície v rámci BJB v SR a pôsobila aj na ekumenickej úrovni, spoluzakladateľka kresťanskej organizácie Acta Sanctorum, Inc. v Chicagu, USA.

Tu sú jej odpovede na otázky v našom krátkom rozhovore.

Aká je podľa teba najväčšia výzva v službe súčasným deťom?

Na základe mojich skúseností z práce s deťmi, s učiteľmi v besiedkach a dorastoch, so študentami teológie a katechetiky, či štúdia odbornej literatúry a vlastných prieskumov medzi deťmi a učiteľmi, považujem za najväčšiu výzvu v službe deťom mať skutočne dobrého, kvalitného učiteľa. Práca s deťmi je natoľko komplexná a tak kľúčová – v rodine, škole, cirkvi či spoločnosti – že zameranie sa na osobnostný rozvoj a odbornú pripravenosť učiteľa by malo byť prioritou pre všetky inštitúcie, ktoré učiteľov pripravujú a v ktorých učitelia pôsobia.

Akým spôsobom je evanjelium nádejou pre dnešné deti?

Evanjelium nevnímam len ako spásonostnú dobrú správu, ale aj ako dobrú správu, ktorej posolstvo prináša Božiu múdrosť a poriadok do dezorientovaných vzťahov, postojov, hodnôt či sebavnímania a pomáha nájsť správnu orientáciu v komplexnom svete 21. storočia. Je dobrou správou nie iba raz za život, ale vo svojej podstate ponúka nádej vždy – v každom vekovom období, v každej životnej výzve a kríze – až do jeho pozemského konca.

Akými časťami odpovede na momentálne výzvy nás previedli tvoje prednášky?

Vychádzajúc z témy konferencie “Dieťa, rodina, cirkev – dnes”, v mojich štyroch prednáškach som sa zamerala predovšetkým na dieťa, ktoré je súčasťou rodiny, cirkvi a spoločnosti v kontexte súčasnej reality. V jednotlivých prednáškach — nazvaných “Spolu na ceste”, “Nájdenie duchovnej kotvy”, “Nastavenie morálneho kompasu” a “Sám na namestí” – som sa snažila zamyslieť sa nad spirituálnym, morálnym, sociálnym a politickým životom detí a poukázať nielen na dôležitosť ich poznania a porozumenia zo strany učiteľov, ale tiež na úlohy, ktoré pri rozvoji týchto oblastí pre nás učiteľov v súčasnosti vyplývajú. Uvedomujúc si komplexnosť a hĺbku práce s deťmi, je vyššie spomenutá výzva “byť dobrým, kvalitným učiteľom” teda hlavne výzvou pre nás samotných učiteľov.


Nájdite si čas na vypočutie si Noeminých podnetných a hlbokých prednášok. Ich nahrávky nájdete na tomto linku: https://www.kds-sk.org/nahravky