Rodičia, choďte do kostola

Tento článok vám prinášame v spolupráci so Spoločenstvom evanjelia, ktoré zastrešuje novú webovú stránku s kvalitnými kresťanskými článkami na rôznorodé témy. Anglický originál článku nájdete tu.


V korporácii Fortune 500 pohlcuje čas a zdroje spoločnosti mnoho záujmov a požiadaviek. Ako si ľudia v jej vedení vyberajú, ktoré príležitosti uprednostniť? To isté platí aj pre kresťanských rodičov. Na výchovu detí existuje množstvo zdrojov: devocionálie, katechizmy a príručky pre rodinné bohoslužby. Tie všetky sú dobré možnosti. Kde však začať?

Dobre ma počúvajte: začnite tým, že budete chodiť do kostola. Áno, povzbudzujem vás, aby ste sa so svojimi deťmi modlili. Čítajte Bibliu ako rodina. Pokúste sa o rodinnú bohoslužbu. Používajte katechizmus. To všetko sú výborné návyky. Ale ak si môžete vybrať len jednu, choďte do kostola. Urobte z účasti na spoločných bohoslužbách najvyššiu prioritu pre svoju rodinu. Neexistuje nič pozitívnejšie, čo môžete pre svoje deti urobiť, ako každý týždeň navštevovať spoločné bohoslužby vo vašom zbore.

SPOLOČNÁ BOHOSLUŽBA UDÁVA TÓN ŽIVOTA

Jeden rodič v našom zbore raz vyslovil vetu, ktorá ma zaskočila: „Spoločné bohoslužby sú pre moju rodinu kľúčové. Sú stredobodom života našej rodiny.“ Poznám túto rodinu. Robia aj rodinné bohoslužby a čítajú si zamyslenia z Biblie, ale tento otec povedal, že nedeľné bohoslužby sú najväčšou prioritou v živote jeho rodiny. Prečo?

Mentalita tohto otca je v súlade s tým, ako Písmo prioritizuje spoločné bohoslužby. Boh je stredobodom nášho života. Pri spoločných bohoslužbách to dávame jasne najavo. Božiu milosť prijímame prostredníctvom Slova, sviatosti a modlitby. Na Božiu milosť odpovedáme chválou, vďakou a láskou. Máme s ním spoločenstvo pri jeho Slove a prostredníctvom jeho milosti. Z tohto spoločenstva plynie naša služba, uctievame a rast. Týmto spôsobom je spoločné uctievanie na bohoslužbách celým kresťanským životom v destilovanej a koncentrovanej podobe.

Boh prikazuje svojmu ľudu, aby sa každý týždeň stretával na bohoslužbe (Dt 5:12Heb 10:25). Nie je to dobrovoľné ani vecou preferencie, a to je Božia milosť voči nám. Boh vie, ako veľmi potrebujeme výhody spoločného stretnutia. Boh nepotrebuje naše uctievanie. Na druhej strane my zúfalo potrebujeme spoločné uctievanie na bohoslužbách, aby sme mohli sústrediť a usporiadať svoj život okolo Pána.

JE ŤAŽKÉ DOSTAŤ SA DO KOSTOLA. O TO IDE.

Nič vás nemôže pripraviť na tú námahu dostať malé deti z domu do kostola v nedeľu ráno. Neviem, či je to duchovný zápas alebo daň z víkendu, ale obliecť malé deti a naložiť ich do auta je drina. Dokonca aj keď sú vaše deti tínedžeri, sú dni, keď sa zdá, že sa bránia takmer všetkému, čo navrhnete. Dostať sa do kostola je ťažké. Ale to je súčasť hodnoty toho, že každú nedeľu chodíte do kostola. Udáva tón každodennému zápasu kresťana o život v osobnom vzťahu s Kristom.

Každodenné spoločenstvo s Pánom a služba Pánovi si vyžadujú cieľavedomý, premyslený prístup. Vstávať ráno, aby sme sa modlili a čítali Písmo, nie je jednoduché. Chváliť Boha v čase bolesti a smútku môže byť náročné. Vstupovať do konfliktov, robiť pokánie a zapájať sa do zmierenia si vyžaduje úsilie, cieľavedomosť a trpezlivosť. Ale nech sú tieto snahy akokoľvek ťažké, vďaka nim nachádzame napokon život a pokoj. Cieľavedomé úsilie, ktoré vynakladáme na to, aby sme sa každý týždeň zúčastňovali na spoločných bohoslužbách, posilňuje u našich detí vzorce cieľavedomosti a vytrvalosti, ktoré sú potrebné pre naplnený a plodný kresťanský život.

MODEL NEOCHVEJNÉHO ODHODLANIA ZÚČASTŇOVAŤ SA NEDEĽNÝCH BOHOSLUŽIEB

Keď som bol dieťa, chodili sme do kostola každý týždeň, dokonca aj počas prázdnin. Často som sa na to sťažoval (hoci som mal rád koláčiky, ktoré sa podávali v nedeľnej škole). Pýtal som sa otca: „Prečo si nemôžeme vziať týždeň voľna?“ Môj otec vždy odpovedal tým istým chrapľavým južanským tónom: „Synku, Boh nám dáva sedem dní v týždni. Môžeme pre neho obetovať jedno ráno.“ Jediná ďalšia „náboženská vec“, ktorú sme v našej domácnosti robili, bola modlitba pri jedle. Napriek tomu otcova zásada a naša dôsledná návšteva kostola mali veľký vplyv.

Keď som odišiel na vysokú školu, tento vzor bol hlboko zakorenený v mojom živote. Zvyčajne som bol jediným človekom na chodbe, ktorý v nedeľu chodil do kostola, ale vstal som a išiel. Keď som cestoval a zmeškal som nedeľné ranné bohoslužby, išiel som na bohoslužby večer.

Záväzok mojej rodiny zúčastňovať sa na nedeľných bohoslužbách mi sprostredkoval hlavné pravdy: Boh je stredobodom života. Boh je hodný chvály a uctievania. Kresťanský život si vyžaduje obetu a disciplínu. Otec sa so mnou o duchovných veciach rozprával len zriedkavo; myslím, že na takéto rozhovory nemal rozsiahlu slovnú zásobu. Napriek tomu bol dobrým vzorom kresťanského života, najmä svojím neochvejným odhodlaním chodiť každú nedeľu do kostola.

Ak sa necítite dostatočne schopní duchovne viesť svoje deti, jednoducho choďte do kostola. Ak sa vám zdá, že taktizovanie v oblasti kresťanského rodičovstva je príliš komplikované, choďte do kostola. Ak si beriete príliš veľa voľných nedieľ, jednoducho choďte do kostola. Ak sa vám to všetko zdá ohromne ťažké, poproste Boha, aby vám dal milosť mať túto dôslednú disciplínu v živote vašej rodiny. Verná návšteva bohoslužieb môže mať na vaše deti večný vplyv.